Giải phẫu đám rối thần kinh cùng

Saturday, December 5, 2015I. Cấu tạo:1. Đám rối cùng được tạo bởi thân thắt lưng cùng và ngành trước của các dây S1 - S2 - S3

- S4 thành.


- Thân thắt lưng cùng do một phần ngành trước L4 và toàn bộ ngành trước L5 tạo

- Các nhánh kể trên góp phần tạo thành dây Thần kinh ngồi và các nhánh khác của đám rối cùng bằng cách cũng chia làm các nhánh trước và sau.


(Tương tự như đám rối cánh tay nhưng không tách rời rõ rệt như đám rối cánh tay).


2. Các nhánh trước tạo thành:
- Phần chày Thần kinh ngồi: nguyên uỷ từ L4 - L5 - S1 - S2 - S3


- Thần kinh thẹn: S2 - S3 - S4


- Thần kinh cơ mông đùi và cơ sinh đôi dưới: L4 - L5 - S1


- Thần kinh cơ sinh đôi trên và cơ bịt trong: L4 - S1 - S2


- Thần kinh cơ nâng hậu môn và các cơ ngồi cụt: S3 - S4


- Thần kinh đùi bì sau: sợi sau S1 - S2 và sợi trước S2 - S3


3. Các nhánh sau tạo thành:


- Thần kinh mông trên: L4 - L5 - S1


- Thần kinh mông dưới: L5 - S1 - S2


- Phần mác chung Thần kinh ngồi: L4 - L5 - S1 - S2


- Thần kinh cơ hình quả lê: S2


- Thần kinh xiên bì: S2 - S3


II. Mô tả các nhánh chính:


1. Thần kinh mông trên:


* Nguyên uỷ: Các nhánh từ phần sau thân thắt lưng cùng và S1


* Đường đi:


Từ trong chậu hông đi cùng Động mạch mông trên, qua khuyết ngồi lớn ở bờ trên cơ hình quả lê, sau đó chia làm 2 ngành, đi giữa cơ mông nhỡ và cơ mông bé.

* Chi phối: cơ mông nhỡ, cơ mông bé, cơ căng mạc đùi.


2. Thần kinh mông dưới:


* Nguyên uỷ: Các nhánh từ phần sau L5, S1, S2


* Đường đi:


Từ trong chậu hông, đi cùng Động mạch mông dưới, qua khuyết ngồi lớn ở bờ dưới cơ hình quả lê để ra vùng mông.


* Chi phối: Cơ mông lớn.


3. Thần kinh đùi bì sau:


* Nguyên uỷ: gồm 2 phần hợp lại


- Phần ngoài: do các sợi từ phần sau, ngành trước S1, S2.


- Phần trong: do các sợi từ phần trước, ngành trước S2, S3.


* Đường đi:


Từ trong chậu hông, qua khuyết ngồi lớn ở bờ dưới cơ hình quả lê để ra vùng mông, nằm giữa cơ mông lớn và các cơ chậu hông mấu chuyển, tiếp tục đi xuống khu đùi sau và xuống tận khoeo.

* Chi phối:


- Các nhánh bì mông dưới: cảm giác phần dưới của mông


- Các nhánh đáy chậu: cảm giác cơ quan sinh dục ngoài


- Nhánh tận: chạy xuống tới khoeo, phân nhánh c.giác vùng đùi sau và khoeo


4. Thần kinh thẹn:


* Nguyên uỷ: từ các nhánh trước, ngành trước S2 - S3 - S4.


* Đường đi:Từ trong chậu hông, chui qua khuyết ngồi lớn ở bờ dưới cơ hình lê để ra mông, cùng Động mạch thẹn trong vòng qua gai ngồi, chui qua khuyết ngồi bé rồi vòng trở lại trong chậu hông, đi sát thành bên chậu hông để lên mạc cơ bịt trong và vòng xuống đáy chậu.

* Chi phối:


- Cơ đáy chậu.


- Cảm giác da vùng đáy chậu, bộ phận sinh dục.


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License