Sơ đồ cho nhận khối hồng cầu và chế phẩm huyết tương hòa hợp ABO

Friday, January 23, 2015

Sơ đồ truyền khối hồng cầu


Nhóm máu người bệnh nhận máu
Nhóm máu đơn vị máu truyền
Khối hồng cầu

O
O
A
A hoặc O
B
B hoặc O
AB
AB hoặc A hoặc B hoặc O

Kháng nguyên A và B có mặt trên màng hồng cầu; kháng thể a và b có mặt trong huyết tương. Kháng thể a sẽ làm ngưng kết hồng cầu mang kháng nguyên A, kháng thể b sẽ làm ngưng kết hồng cầu mang kháng nguyên B.
Do cơ thể có trạng thái dung nạp với kháng nguyên bản thân, nên trong huyết tương không bao giờ có kháng thể chống lại kháng nguyên có trên bề mặt hồng cầu của chính cơ thể đó.Ký hiệu nhóm máu biểu thị sự có mặt của kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu.
  + Cơ thể nhóm máu A có kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu và có kháng thể b (chống B) trong huyết tương .
  + Cơ thể nhóm máu B có kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu và có kháng thể a (chống A) trong huyết tương
  + Cơ thể nhóm máu AB có kháng nguyên A và B trên bề mặt hồng cầu và không có kháng thể a và b trong huyết tương.
  + Cơ thể nhóm máu 0 không có kháng nguyên Avà B trên bề mặt hồng cầu, trong huyết tương có cả kháng thể a và b.
Nhóm máu người bệnh nhận máu
Nhóm máu đơn vị huyết tương truyền
O
O hoặc B hoặc A hoặc AB
A
A hoặc AB
B
B hoặc AB
AB
AB


( anh em có thể tham khảo biểu đồ này vì đây là biểu đồ trong thông tư 26 BYT)

- Trong hệ nhóm máu A B O có 4 loại nhóm máu là A,B,O và AB.nhóm máu được quy định bởi các kháng nguyên nhóm máu trên bề mặt màng Hồng cầu.có 2 loại  kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu là A và B.và tương ứng là kháng thể a( chống A) và kháng thể b ( chống B).
- Trong thực hành truyền máu,chúng ta cần phải thực hiện đúng qui tắc về nhóm máu, qui tắc cơ bản là: không để kháng nguyên và kháng thể tương ứng gặp nhau trong máu người nhận. Đối với hệ thống nhóm máu ABO, thoả mãn qui tắc trên là phải truyền cùng nhóm.
Trong trường hợp cần truyền máu mà lại không có máu cùng nhóm, người ta có thể truyền theo một qui tắc tối thiểu: không để xảy ra ngưng kết hồng cầu của người cho trong máu của người nhận.
 Trong trường hợp truyền máu khác nhóm như vậy, chỉ được truyền khoảng 250ml máu (một đơn vị máu), với tốc độ rất chậm. Tai biến do truyền máu rất khó xảy ra vì kháng thể trong máu người cho ngay lập tức bị pha loãng trong máu của người nhận do đó nồng độ kháng thể rất thấp. Các kháng thể này sau đó sẽ bị các enzym phân giải

Sơ đồ truyền huyết tương( anh em có thể tham khảo biểu đồ này vì đây là biểu đồ trong thông tư 26 BYT)

+ Trong huyết tương của người nhóm máu AB không có kháng thể a,b vì vậy có thể truyền cho cả người nhóm máu A,B,O và AB
+ Trong huyết tương người nhóm máu B có kháng thể a, không có kháng thể b vì vậy chỉ có thể truyền cho người nhóm máu B và O
+ Trong huyết tương người nhóm máu A có kháng thể b,không có kháng thể a nên chỉ có thể truyền cho người nhóm máu A và O
+ Trong huyết tương người nhóm máu O có cả kháng thể a và b nên chỉ có thêt truyền cho người nhóm máu O


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License