NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ Lp-PLA2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Monday, December 1, 2014

Nghiên cứu nồng độ Lp- PLA2 huyết thanh ở bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hoá
Huỳnh n Minh1; Đ n Hùng2; Lê n m3

M TT

Lp-PLA2 (Lipoprotein – associated phospholipase A2) là mt enzym do đi thc o tiết ra. Nó tăng cao trong máu khi có mãng xơ va không n đnh. Tăng huyết áp, hội chng chuyn hóa là c yếu t nguy cơ ca bnh tim mạch chuyn a. Định lượng Lp-PLA2 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong dbáo nguy cơ bệnh mch máu bệnh nhân tăng huyết áp đặc biệt là tăng huyết áp có hội chng chuyển hóa.

Kết qu nhiu nghiên cứu cho thy nng đ Lp-PLA2 tăng bnh nhân tăng huyết áp và tăng cao bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa. Nó liên quan cht ch với các yếu t nguy cơ tim mạch và c thành t của hội chứng chuyển a cũng như vi thang đim Framingham. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đ i y nhằm mc tiêu:
1. Nghiên cứu nồng đ Lp-PLA2 bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa.

2. c định mi liên quan gia Lp- PLA2 với các yếu t nguy khác như: Tuổi, gii, mc độ béo phì, Cholesteron, LDL-C, hs-CRP, độ tăng huyết áp, thang điểm Framingham,… và các thành tố của hội chứng chuyển hóa.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

Chúng i tiến hành nghiên cứu trên 80 bệnh nhân tăng huyết áp. Trong đó:

- Nhóm bệnh: 50 bệnh nhân tăng huyết áp có hội chng chuyển hóa

- Nhóm đối chứng: 30 bệnh nhân tăng huyết áp không có hội chứng chuyển hóa.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tcắt ngang có đối chứng.

Kết quả nghiên cứu:

(1) Nồng đLp-PLA2 tăng bệnh nhân tăng huyết áp. Trong đó tăng huyết áp có hi chứng chuyển a tăng n nhiu so với tăng huyết áp đơn thuần (p<0,05).
- Nồng đ Lp-PLA2 bệnh nhân tăng huyết áp có hi chứng chuyển a : 46,92 ±8,06 IU/ml.

- Nồng đ Lp-PLA2 bệnh nhân tăng huyết áp đơn thuần: 14,04 ± 1,1 IU/ml.

- Nồng đ Lp-pLA2 người bình thường : 3,49 -17,40 IU/ml.

(2) Tương quan giữa nng độ Lp-PLA2 một số yếu t nguy khác các thành tố ca hội chứng chuyển hóa:
- Tương quan giữa Lp-PLA2 với các thành tố ca HCCH: sự tương quan khá chặt ch
với các thành tố của hội chứng chuyển hóa:

+ Tăng huyết áp với r=0,46 (Tương quan trung bình).

1, 3 Tng Đại học Y Dược Huế
2 Ban Bảo vsức khỏe Cán bộ Quảng Trị


+ Glucose máu với r=0,34 (Tương quan yếu).

+ HDL-C với r=-0,76  (Tương quan mạnh).

+ Triglyceride với r=0,67 (Tương quan mnh).

+ Béo phì với r=0,56 (Tương quan khá mnh).

- Độ nhạy độ đặc hiệu của Lp-PLA2 trong chẩn đoán hội chứng chuyển hóa là khá cao vi diện tích dưới đường cong ROC là: 0,886 và CI: 0,788- 0,924).
- Tương quan của Lp-PLA2 với  Framingham các yếu t nguy tim mạch khác: mối tương quan khá chặt chẽ giữa Lp-PLA2 với các yếu tố nguy cơ tim mạch khác
+ LDL-C với r= 0,58 (Tương quan khá mnh).

+ Cholesterone toàn phn với r=0,72 (Tương quan mạnh).

+ Hs-CRP với r=0,64 (Tương quan khá mnh).

+ Framingham với r=0,85 (Tương quan mnh).

Những bệnh nhân có nồng độ Lp-PLA2 huyết thanh cao hơn 22,13IU/L (cao hơn điểm cắt ROC) thì nguy bị bệnh tim mch tăng lên nhiều so với những bệnh nhân nồng độ Lp-PLA2 dưới 22,13IU/ml.
Lp-PLA2 yếu t dự báo, vậy tăng huyết áp hội chứng chuyểnhóa nồng độ
Lp-PLA2 cao nguy cơ bị bệnh lý tim mạch chuyn hóa rất cao.

Kết luận:

- Nồng độ Lp-PLA2 tăng bệnh nhân tăng huyết áp, đặc biệt tăng cao nhiều lần ở bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa.
- Nồng độ Lp-PLA2 tăng liên quan chặt chẻ đến các yếu t nguy cơ tim mạch: Rối loạn chuyển hóa Lipide, Hs-CRP, Framingham và các thành tố của hội chứng chuyển hóa.
T khóa: Tăng huyết áp, Lp-PLA2, hi chứng chuyn hóa.

ABSTRACT

PLASMA LIPOPROTEIN-ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE A2 (Lp - PLA2) IN HYPERTENSIVE PATIENS WITH METABOLIC SYNDROME

Huynh Van Minh1, Do Van Hung2, Le Van Tam3

Background:  Lp - PLA2 (Lipoprotein - Associated phospholipase A2) is an enzyme secreted  by  macrophages.  It's  in  the  blood  when  there  is  no  stable  plaque  Hypertension, metabolic syndrome are risk factors of metabolic cardiovascular disease.quantitative Lp-PLA2 has extremely important implications for risk prediction in patients with vascular disease, especially hypertension and hypertensive patients with metabolic syndrome.


1, 3 Hue University of Medicine and Pharmacy
2 Quảng Tr Health Care Unit for Cadre


The results of research show that increased levels of Lp-PLA2 in patients with high blood pressure  and  increased  blood  pressure  in  patients  with  metabolic  syndrome.It  is  closely associated with cardiovascular risk factors and components of the metabolic syndrome as well as the Framingham scale.
Method: We conducted a study on 80 patients with hypertension, Among them:

- Groups of patients: 50 hypertensive patients with  metabolic syndrome

- Control group: 30 patients with hypertension do not have metabolic syndrome. Research Methods: Cross-sectional descriptive method controlled
Results:

(1) Plasma Lipoprotein- Associated PhospholipaseA2 (Lp-PLA2) increased in patients with hypertension.In that,Plasma Lipoprotein- Associated PhospholipaseA2 (Lp-PLA2) more increated than hypertension alone (p < 0.05).
- The concentration of Lp - PLA2 in hypertensive patients with metabolic syndrome is:
46.92 ± 8.06 IU / ml.

- The concentration of Lp - PLA2 in patients with hypertension alone: 14.04 ± 1.1 IU / ml.

- The concentration of Lp - PLA2 in normal human is: 3.49 -17.40 IU / ml.

(2) The correlation between Lp-PLA2 levels with cardiovascular risk factors and components of the metabolic syndrome:
- Correlation between Lp - PLA2 with components of metabolic syndrome: There is a tight correlation with the components of the metabolic syndrome:
+ Hypertension with r = 0.46 (average correlation).

+ Blood Glucose with r = 0.34 (weak correlation).

+ HDL - C with r = -0.76 (strong correlation).

+ Triglyceride with r = 0.67 (strong correlation).

+ Obesity with r = 0.56 (average correlation).

- Sensitivity, specificity of Lp - PLA2 in the diagnosis of metabolic syndrome is quite high with an area under the ROC curve: 0.886 and CI: 0.788 to 0.924
- Correlation of Lp - PLA2 with Framingham risk factors and other cardiovascular: There are rather tight correlation between Lp - PLA2 with cardiovascular risk factors other
+ LDL - C with r = 0.58 (average correlation).

+ Cholesterone full with r = 0.72 (strong correlation).

+ Hs - CRP with r = 0.64 (average correlation). Framingham with r = 0.85 + (strong correlation).
Patients with Lp - PLA2 levels in serum higher than 22.13 IU / L (ROC cut points higher), the risk of cardiovascular disease increases than patients with lower levels of Lp - PLA2 22, 13IU/ml.
Lp - PLA2 is a predictor, so hypertension metabolic syndrome have high levels of Lp - PLA2 risk of cardiovascular disease is very high metabolism.


Conclusions:

- Plasma Lipoprotein Associated Phospholipase A2(Lp - PLA2) increased in patients with hypertension, particularly many times higher in hypertensive patients with metabolic syndrome.
-  Plasma  Lipoprotein  –  Associated  Phospholipase  A2(Lp  -  PLA2)  increase  is  closely related to cardiovascular risk factors: Hyperlipidemia Metabolic disorders, Hs - CRP, Framingham and components of the metabolic syndrome.
Keywords: Hypertension, Lp-PLA2; metabolic syndrome.

1. ĐẶT VN ĐỀ

Bệnh tim mạch hội chứng chuyển hóa một chui bệnh lý phi hợp luôn đi m với nhau mà hiện nay đang là vấn đề thi sự của các nước đang phát triển. Đặc biệt tăng huyết áp là một bệnh lý liên quan trong các mắt xích của hi chứng chuyển hóa.
Gần đây, các tác gi trong nước nước ngoài đã chú ý đến một chỉ điểm sâu hơn dạng phân t nh hơn, chn lc hơn, then chốt quyết đnh trong các khâu ca quá trình chuyna gây xơ vữa mch u mà đc bit cn quan m là lipoprotein-associated phospholipase A2(Lp-PLA2). Lp-PLA2 một enzym viêm đặc hiệu do đại thc bào tiết ra liên quan đến sự hình thành các mảng xơ va giòn, dễ vỡ.
Hiện nay Việt Nam một số công trình nghiên cứu về các yếu t nguy tim mạch đang nhắm vào các chất chỉ điểm sinh học về apolipid phân tử nhỏ như Lp-PLA2 nhưng phm vi nghiên cu còn hạn chế, để góp phần vào việc đành giá nguy đó chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nồng độ lipoprotein-associated phospholipase A2(Lp-PLA2) máu ở bnh nhân ng huyết áp có hội chứng chuyển hóa” nhằm 2 mục tiêu:
1. Khảo t nồng đ Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) bệnh nhân tăng huyết áp có hội chng chuyển hóa.
2. c định mi liên quan giữa Lp- PLA2 với các yếu t nguy cơ khác như: Tuổi, giới, mức độ béo phì, Cholesteron, LDL-C, hs-CRP, độ tăng huyết áp, thang điểm Framingham,… và các thành tố của hội chứng chuyển hóa.

2. ĐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU

2.1. Đối tưng nghiên cứu: Gồm 80 bệnh nhân

- Nhóm bệnh nhân được chọn là: 50 người tăng HA có hội chứng chuyển hóa.

- Nhóm đối chứng: 30 người tăng HA không có hội chứng chuyển hóa.

2.2. Phương pháp nghiên cu

Dùng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang có đối chứng.

2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Kết quả nghiên cu được xử theo thuật toán thống y học dựa theo phần mm SPSS
18.0 hoặc phần mm Medcal 12.0 1.0.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Nồng độ Lp-PLA2 huyết thanh trong 2 nhóm nghiên cứu

Bảng 1. Nng độ Lp-PLA2 huyết thanh theo nhóm tuổi

Nhóm


Tui


Nhóm bệnh


Nhóm chứng


P
51-55(n=12)
51,12±4,26 IU/ml
20,15±8,73 IU/ml

P<0,01
56-60 (n=22)
50,32±5,67IU/ml
19,79± 8,47IU/ml
61-65(n=8)
44,72± 5,01 IU/ml
17,93±4,26 IU/ml
>65 (n=8)
40,13±5,81 IU/ml
13,16±5,28 IU/ml
X ±SD
46,92±8,06 IU/ml
14,04±1,1 IU/ml

Nhận xét:

- Nồng độ Lp-PLA2 trung bình nhóm THA HCCH: 46,92 ±8,06 IU/ml cao hơn nhiu so với nồng đ Lp-PLA2 nhóm THA không có HCCH là:14,04 ± 1,1, skhác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Không có s khác biệt theo nhóm tuổi.
-Trong khi đó nồng độ Lp-PLA2 ở người bình thường là:3,49 -17,40 IU/ml

3.2. Nồng độ Lp-PLA2 theo thang điểm Framingham

Bảng 2. Nng độ Lp-PLA2 huyết thanh tiên lượng nguy tim mch đánh giá theo thang điểm Frammingham

Nhóm


Điểm

Framingham
Nng độ Lp-PLA2
p

Nhóm bệnh

(n = 50)

Nhóm chứng

(n = 30)
n
X ± SD
n
X ± SD
< 5
12
18,2 ± 3,6
10
15,9 ± 4,3

> 0,05
5-10
11
27,23 ± 3,24
7
16,31 ± 2,87
10-20
13
38,83 ± 10,35
6
21,73 ± 8,82

< 0,05
> 20
14
44,94 ± 1,23
7
23,54 ± 4,17

Nhận xét:

- Không sự khác biệt giữa nhóm bệnh nhóm chứng đối tưng nguy theo thang điểm Framingham từ <5%, 5-10% (p>0,05).
- Đối với nhóm có nguy cơ theo thang điểm Framingham t 10-20% trên 20% thì nồng độ Lp-PLA2 nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng rất nhiều, s khác biệt ý nghĩa thống với p<0,05.


3.3. Tương quan giữa nồng độ Lp-PLA2 với các yếu tố nguy cơ và các thành tố của HCCH:

Text Box: 0.00Bảng 3. Tương quan gia Lp-PLA2 các yếu tố nguy


Yếu t nguy cơ
Lp-PLA2

p
Y = F(X)
r
Huyết áp m thu
Y=0,56X+ 101,25
0.4608
0,004
BMI
Y= 3,56X + 20,31
0,561
0,012
Cholesterol (mmol/l)
Y=0,23X + 4,56
0,762
0,007
Triglycerid (mmol/l)
Y= 0,47 X +1,36
0,67
0,041
LDL-C (mmol/l)
Y= 0,57X +1,86
0,58
0,023
HDL-C (mmol/l)
Y=0,78 X + 0,94
-0,76
0,041
Đưng máu
Y=2,83 X + 6,54
0,34
0,056
Hs-CRP
Log(Y) =0,3685X+ 1,1607
0,64
0,044
Tuổi (năm)
Log(Y) = 0,5701 Log X +1,7129
0,628
0,002
Du chuyn hóa
Y= 1,57 X + 2,86
0,68
0,023
Frammingham
Y=7,65 X+ 13,47
0,85
0,016

Nhận xét:

- Có s tương quan nghịch giữa nồng đ Lp-PLA2 với HDL-C với r=0,76 (tương quan khá mnh).

- sự tương quan thuận giữa Lp-PLA2 với các yếu tố nguy hội chứng chuyển hóa tim mch như THA (r=0,46- Tương quan trung bình), BMI(r=0,56=tương quan trung bình), triglyxerid (r=0,67-tương quan tương đối mạnh).
- Tương quan yếu giữa nồng độ Lp-PLA2 và Glucose máu (r=0,34)

- Có sự tương quan thun giữa nồng độ Lp-PLA2 và nồng độ hs-CRP (r=0,64, p=0,044).

- Tương quan mạnh giữa Lp-PLA2 với thang đim Framingham với r=0,85.


3.4. Tương quan giữa Lp-PLA2 với HCCH


Biểu đồ 1. Đường cong ROC của Lp-PLA2 huyết thanh tronghội chứng chuyển hóa

Nhn xét:

- Đ nhy, đ đặc hiệu của Lp-PLA2 trong chẩn đoán hi chng chuyn a với diện tích dưi đường cong (AUC) là 0,866 (CI: 0,788 - 0,924).Đây là ch đim tốt trong chẩn đoán HCCH.


3.5. So sánh diện tích dưới đường cong ROC, điểm ct, độ nhạy độ đặc hiệu của Lp-PLA2, Hs-CRP, Framingham

Bảng 4. Điểm cắt giới hạn, điện tích dưới đường cong


Chỉ số
Điểm ct giới hn
Độ nhy
(%)
Độ
đc hiệu (%)
Diện tích dưới

đường cong ROC
Hs-CRP
> 1,8
81,03%
59,18%
0,659
Lp-PLA2
> 22,13
97,56%
76,92%
0,85
Framingham
> 5
81,63%
90,0%
0,864
+ 1SD
> 15,14
83,67%
91,84%
0,920
+ 2SD
> 16,25
81,93%
93,75%
0,931
Bách phân vị th 50 ca nhóm chng

> 15,36

83,17%

90,87%

0,926
Nhận xét:

- Bảng 3 cho thấy diện tích dưới đường cong ROC của chỉ s Frammingham lớn nhất (AUC: 0,92), thấp nht diện tích dưới đường cong ROC của CRP (AUC: 0,659). Diện tích dưới đường cong ROC của Lp-PLA2 cũng rất cao với AUC: 0,85. Vì vậy việc sử dụng Lp-PLA2 trong chẩn đoán phát hiện hội chứng chuyển hóa là rất có ý nghĩa.
- Điểm cắt của Lp-PLA2 là 22,13UI/l.
Bảng 5. Phân tích tng hợp v tỷ sut chênh OR c yếu tố nguy đi với hi chứng chuyển hóa

Yếu t nguy cơ
Nhóm bnh
Nhóm chứng
OR
95% CI
THA
35/50
6/30
13,708
4,984 - 37,707
ĐTĐ
26/50
2/30
22,862
5,057 - 103,362
RLLPM
43/50
9/30
17,519
6,701 - 45,801
o phì
47/50
17/30
12,441
4,832 - 32,036
Hs-CRP
42/50
8/30
18,173
6,848 - 48,227
Lp-PLA2 (ROC)
10/50
3/30
27,8
0,0118 - 0,0966
Tổng (fixed effects)
203/300
45/180
3,280
2,386 - 4,510
Tổng (random effects)
203/300
45/180
5,860
0,735 - 46,687

- Khi phân tích t suất chênh gia 2 nhóm có HCCH và nhóm không có HCCH c mc nguy cơ khác nhau của thì thy t suất chênh tăng dần theo c mc nguy cơ tương ng OR : THA (13,7);

ĐTĐ (22,862); RLLP máu (17,519); Béo phì (12,441); Hs-CRP(18,173). Chứng t rng khả ng bị hội chứng chuyển hóa tăng dần theo nhóm nguy cơ.
- Những bệnh nhân có nồng đ Lp-PLA2 huyết thanh cao n đim cắt ROC(22,13 UI/L) thì nguy cơ b HCCH tăng n nhiu so với những bệnh nhân có nồng đ Lp-PLA2 dưới đim cắt ROC (OR = 0,0338). Khi phân tích tổng hợp đa biến cho thấy Lp-PLA2 là yếu t m tăng nguy cơ mc HCCH với Lp-PLA2 OR = 42,3.
Bảng 6. Phân tích tng hợp v tỷ sut chênh OR nh hưởng của sự thay đi Lp-PLA2 theo các năm đi với hi chứng chuyển hóa

Thời gian
Nhóm bệnh
Nhóm chứng
OR
95% CI
< 5
13/50
6/30
2,425
0,846 - 6,950
5 - 10
17/50
10/30
1,924
0,786 - 4,707
10 - 15
17/50
13/30
1,377
0,590 - 3,213
> 15
13/50
11/30
1,182
0,476 - 2,935
Tng (fixed effects)
60/200
40/120
1,617
1,025 - 2,551
Tng (random effects)
60/200
40/120
1,610
1,018 - 2,547

Trong giai đoạn đầu ca hội chứng chuyển hóa (< 5 năm) sự thay đổi nồng độ Lp-PLA2 có ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên càng về sau thì sự thay đổi này lại càng ít ảnh hưởng hơn. Đặc bit sau 15 năm thì ảnh ng không đáng kể (OR: 1,182). Nguyên nhân do sau 15 năm nồng độ Lp-PLA2 sẽ ít tác động đến các yếu tố nguy cơ khác.

4. KẾT LUẬN

4.1. Nồng đ Lp-PLA2 huyết thanh tăng ở người tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa:

Nồng đ huyết thanh tăng cao nhóm tăng huyết áp có hội chứng chuyển a (46,92 ± 8,06 UI/ml). Cao n nhiu so với nồng đ Lp-PLA2 nhóm tăng huyết áp đơn thuần (14,04 ± 1,1 UI/ml).
Bệnh nhân THA nồng độ LP-PLA2 cao hơn người bình thường: 3,49 ÷17,40 IU/ml

 sự  khác  biệt  v nng  độ  Lp-PLA2  giữa  các  nhóm  tăng  huyết  áp   hội  chứng chuyểnhóa theo thi gian dấu chứng tim mch chuyển hóa: < 5 năm5 - 10 năm trên 10 năm với (p < 0,05).

4.2. Có mối tương quan chặt chẻ giữa nồng độ Lp-PLA2 và một số yếu tố nguy cơ tim mch và các thành tố của  hội chứng chuyển hóa

4.2.1. Tương quan giữa Lp-PLA2 vi các thành tố của HCCH

- sự tương quan chặt chẻ giữa tăng nồng độ Lp-PLA2 với các thành tố của hội chứng chuyển hóa (Tăng huyết áp, glucose máu; HDL-C; triglyceride; béo phì).
- Độ nhạy độ đặc hiệu của Lp-PLA2 trong chẩn đoán hội chứng chuyển hóa là khá cao vi diện tích dưới đường cong ROC là: 0,886 và CI: 0,788- 0,924).

4.2.2. Tương quan của Lp-PLA2 với các yếu tố nguy cơ tim mạch khác

- mối tương quan khá chặt chẽ giữa tăng nồng độ Lp-PLA2 với các yếu t nguy cơ tim mạch khác: LDL-C; Cholesterone toàn phần; Hs-CRP; Framingham.
- Những bnh nhân nồng độ Lp-PLA2 huyết thanh cao hơn 22,13IU/L (cao hơn điểm cắt ROC) thì nguy cơ bị bệnh tim mạch tăng lên nhiều so với những bệnh nhân nồng độ Lp-PLA2 dưới 22,13IU/ml.
Lp-PLA2 yếu t dự báo, vậy tăng huyết áp hội chứng chuyểnhóa nồng độ
Lp-PLA2 cao nguy cơ bị bệnh lý tim mạch chuyn hóa rất cao.
TIẾNG VIT


I LIU THAM KHO


1. Đào Duy An (2005), Hội chứng chuyển hóa các rối loạn liên quan bệnh nhân tăng huyết áp, Tạp chí y học thực hành, 521/2005, tr. 286-293.
2. Nguyễn Dung, Hunh Văn Minh (2011), “Một số yếu t nguy liên quan đến nguy cơ bệnh mạch vành trong 10 năm ti tại cộng đồng Tỉnh Thừa thiên –Huế, Hội nghị tim mạch miền Trung mở rộng lần thứ V., tr.16- 25.
3. Châu Ngọc Hoa, Chuyển hóa Lipid Lipoprotein trên bệnh nhân tăng huyết áp và người bình thường, Y học TP Hồ Chí Minh – Tập 9 –Phụ bản số 1 2005-tr 43-48.
4. Trần n Huy, Hunh Viết Khang (2007), Nghiên cu tần suất và ảnh hưởng ca hội chng chuyn a bnh nhân tăng huyết áp ti Khánh a, Y hc Việt Nam tháng 9/2007 s 2/2007 tr. 34-41.
5. Nguyễn Hu Trâm Em, “Ch đim nguy cơ tim mạch mới: Những vấn đ m sàng, Hi ngh tim mạch miền trung m rộng ln th V, tr. 254-264.
6. Văn m, Hoàng Khánh cộng sự (2012), “Khảo sát nồng độ Lipoprotein Associated Phospholipase A2 (Lp-PLA2) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp Hi ngh tim mạch min trung m rộng lần th V –tr 213-218
7. Nguyễn Ngọc Phương Thư cộng sự (2007),’Phân tầng nguy mc bệnh mch vành
10 năm bệnh nhân tăng huyết áp theo thang đo Framingham Bệnh viện 115’- Y học TP Hồ Chí Minh số 14/2010, tr. 14-19.
8. Trang thông tin điện t của Hội Tim Mạch Học Việt Nam ưwww.vnha.org.vn” Hướng dẫn sử dụng thang điểm Framingham trong đánh giá nguy cơ mạch vành 10 năm”.
9. Andrew Zalewski and Colin Macphee (2005), “Role of Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 in Atherosclerosis Biology, Epidemiology, and Possible Therapeutic Target”, American Heart Association, pp 923-931.
10. American Medical Association (2012), “Measurement of Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 (Lp-PLA2) in the Assessment of Cardiovascular Risk” Current Procedural Terminology American Medical Association, pp 1-11.

11. Hui-ping Gong, Yi-meng Du, “Plasma Lipoprotein-associated phospholipase A2 in patien with Metabolic sydrome and Carrotid Atherosclerosis, American Heart Association,pp 1-7.
12. Chris J. Packard, D.Sc., Denis S.J. O'Reilly (2000), “Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 as an Independent Predictor of Coronary Heart Disease”, N Engl J Med,343, pp 1148-1155.
13. Peter P Toth, Peter A McCullough, “Lipoprotein- Associated phospholipase A2: role in atherosclerosis and utility as a cardiovascular biomarker”, American Heart Association,40, pp
425-437.

14.  Hok-Hay  S.  Oei  (2005),  “Lipoprotein-Associated  Phospholipase  A2  Activity  Is
Associated With Risk of Coronary Heart Disease and Ischemic Stroke The Rotterdam Study,
111, Circulation, pp 570-575.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

No comments:

Post a Comment

 

Nuôi dạy con thông minh

Copyright © 2018. Nơi chia sẻ những kiến thức y khoa.
Design by Bacsiluc.com. Published by Fanpage Chia sẻ trực tuyến KIẾN THỨC Y KHOA. Powered by Blogger.
Creative Commons License